Regulamin uczestnictwa w Kursach Maturalnych

 Oferta

Organizatorem Kursów Maturalnych, zwanym dalej Organizatorem, jest firma PROFESJA – Anna Nogawczyk, NIP 5471832688, z siedzibą przy ul. Rychlińskiego 30/7; 43-300 Bielsko-Biała.

Kursy Maturalne są skierowane do:
– maturzystów, którzy przystępują do egzaminu dojrzałości w 2019 r.,
– uczniów klas drugich, którzy chcą już przygotowywać się do matury,
– osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Uczestnikiem Kursu jest osoba, określona w Umowie z Organizatorem jako Uczestnik Kursu.
Opiekunem Uczestnika jest Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika.
Organizator zawiera umowę z Opiekunem Uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, w której pełnoletni Uczestnik pracuje i sam płaci za kurs, wówczas umowa jest zawierana bezpośrednio z nim.
Oferta  Kursów podana jest na stronie internetowej Organizatora: www.matura-kursy.pl

Rejestracja

Rejestracja na Kurs odbywa się elektronicznie przez stronę www.matura-kursy.pl  i jest bezpłatna (czyli bez wpisowej zaliczki). Warunkiem koniecznym jest również wypełnienie dokumentacji zgodnej z RODO.
Zapisy na poszczególne Kursy odbywają się według kolejności podpisanych umów.
Możliwe jest zapisanie się do grupy, która jest w trakcie trwania Kursu, o ile są w niej jeszcze wolne miejsca.

 Uczestnictwo w Kursach

Kursy rozpoczynają się we wrześniu 2018 r. po ustaleniu terminów Kursów na spotkaniu organizacyjnym.
Liczebność grup waha się w granicach od 4 do 10 osób w zależności od liczby chętnych.
Uczestnik Kursu może rozpocząć zajęcia po podpisaniu umowy.
Uczestnik ma prawo do przewidzianej w ofercie Kursu liczby godzin edukacyjnych, tj. w przypadku 8-miesięcznego kursu (96 godz. lekcyjnych z biologii i 128 godz. z chemii).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów ustalonych w harmonogramie, po uprzednim poinformowaniu Uczestników i tylko w wyjątkowych przypadkach.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu i rozwiązania umowy. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się w ciągu 14 dni do zwrotu nadpłaconych pieniędzy Opiekunowi za zajęcia, które się nie odbyły.
Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu z jednomiesięcznym płatnym okresem wypowiedzenia. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej z podpisem Opiekuna, w innym przypadku jest nieważna.
Uczestnik Kursu jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach oraz sumiennego wykonywania wszystkich zadań domowych, prac pisemnych i ustnych, zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia. Nie wywiązywanie się z tych zobowiązań będzie skutkować poinformowaniem Opiekuna o zaległościach, a nawet możliwością rozwiązania umowy.
Organizator może rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia norm społecznych albo utrudniania pracy innym Uczestnikom i wykładowcy.
W sytuacji, gdy z przyczyn losowych któryś z wykładowców nie będzie mógł dokończyć prowadzenia kursu, Organizator zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa z zachowaniem równie wysokiego poziomu merytorycznego i dokończenia zajęć.

 Płatności

Opłaty za Kurs są dokonywane z góry w comiesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca za ten miesiąc. Po uiszczeniu miesięcznej opłaty uczestnik kursu otrzymuje rachunek.
W przypadku, kiedy do 17 dnia miesiąca nie nastąpi uregulowanie należności za dany miesiąc, kursant zostaje wyłączony z zajęć.
Płatności można dokonywać na konto podane przez Organizatora lub gotówką w biurze Organizatora na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
Opłatę za dany miesiąc kursu uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem września, kiedy opłatę należy uiścić do 15 IX)
na konto:
ING Bank Śląski nr 27 1050 1070 1000 0092 3047 3648
tytuł wpłaty: opłata za kurs maturalny.

PROFESJA – Anna Nogawczyk
ul. Rychlińskiego 30/7
43-300 Bielsko-Biała

Cena zależy od ilości osób w grupie w danym miesiącu i może ulec zmianie w przypadku w kolejnym miesiącu, gdy jakiś kursant zrezygnuje z kursu (zmiany nie są duże, ale są!).

Ilość osób w grupie    Cena za 45 min. zajęć

3-4 osób                    24 zł
5-6 osób                    22 zł
7-8 osób                    20 zł
9-10 osób                  18 zł

Przy wyborze dwóch lub więcej kursów obowiązuje całoroczny rabat, w którym cena każdej godziny lekcyjnej wynosi tylko 18 zł.
Ponadto dla kursantów, dzięki którym minimum dwie nowe osoby zapiszą się na kurs, oferujemy jednorazowy rabat w wysokości 60 zł przyznawany w ostatnim miesiącu trwania kursu w danym roku szkolnym.
Promocje te nie wykluczają się i można skorzystać z obu jednocześnie.
W przypadku dopisania się do grupy, czyli rozpoczęcia Kursu nie od pierwszych zajęć, Opiekun wnosi opłatę za Kurs, pomniejszoną o koszt poprzednich zajęć.

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest zaakceptowanie przez Opiekuna niniejszego Regulaminu.