Regulamin uczestnictwa w Kursach Maturalnych

 Oferta

Organizatorem Kursów Maturalnych, zwanym dalej Organizatorem, jest firma PROFESJA Anna Nogawczyk, NIP 5471832688, z siedzibą przy ul. Rychlińskiego 30/7; 43-300 Bielsko-Biała.
Kursy Maturalne są skierowane do:


- maturzystów, którzy przystępują do egzaminu dojrzałości w 2018 r.,
- uczniów klas drugich, którzy chcą już przygotowywać się do matury
- osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Uczestnikiem Kursu jest osoba, określona w Umowie z Organizatorem jako Uczestnik Kursu.
Opiekunem Uczestnika jest Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika.
Organizator zawiera umowę z Opiekunem Uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, w której pełnoletni Uczestnik pracuje i sam płaci za kurs, wówczas umowa jest zawierana bezpośrednio z nim.
Oferta  Kursów podana jest na stronie internetowej Organizatora: www.matura-kursy.pl

Rejestracja

Rejestracja na Kurs odbywa się elektronicznie przez stronę www.matura-kursy.pl  i jest bezpłatna (czyli bez wpisowej zaliczki). Warunkiem koniecznym jest również wypełnienie wysłanej przez Organizatora ankiety.
Zapisy na poszczególne Kursy odbywają się według kolejności podpisanych umów.
Możliwe jest zapisanie się do grupy, która jest w trakcie trwania Kursu, o ile są w niej jeszcze wolne miejsca.

 Uczestnictwo w Kursach

Kursy rozpoczynają się we wrześniu 2017 r. po ustaleniu terminów Kursów na spotkaniu organizacyjnym.
Liczebność grup na kursach nie przekracza 10 osób.
Uczestnik Kursu może rozpocząć zajęcia po podpisaniu umowy.
Uczestnik ma prawo do przewidzianej w ofercie Kursu liczby godzin edukacyjnych, tj. w przypadku 8-miesięcznego kursu - 132 godzin lekcyjnych dla poziomu rozszerzonego (dotyczy wszystkich przedmiotów) lub 100 godzin lekcyjnych dla poziomu podstawowego (dotyczy tylko matematyki).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów ustalonych w harmonogramie, po uprzednim poinformowaniu Uczestników i tylko w wyjątkowych przypadkach.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu i rozwiązania umowy. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się w ciągu 14 dni do zwrotu nadpłaconych pieniędzy Opiekunowi za zajęcia, które się nie odbyły.
Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu do końca września 2017 r., a w przypadku osób, które dołączyły do grupy w późniejszym terminie – w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia kursu. W takiej sytuacji następuje zwrot kwoty pomniejszonej o koszt odbytych zajęć. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej z podpisem Opiekuna, w innym przypadku jest nieważna.
Uczestnik Kursu jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach oraz sumiennego wykonywania wszystkich zadań domowych, prac pisemnych i ustnych, zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia. Nie wywiązywanie się z tych zobowiązań będzie skutkować poinformowaniem Opiekuna o zaległościach, a nawet możliwością rozwiązania umowy.
Organizator może rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia norm społecznych albo utrudniania pracy innym Uczestnikom i wykładowcy.
W sytuacji, gdy z przyczyn losowych któryś z wykładowców nie będzie mógł dokończyć prowadzenia kursu, Organizator zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa z zachowaniem równie wysokiego poziomu merytorycznego i dokończenia zajęć.

 Płatności

 Opłaty za Kurs są dokonywane z góry w comiesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca. Po uiszczeniu miesięcznej opłaty uczestnik kursu otrzymuje rachunek.
W przypadku, kiedy do 17 dnia miesiąca nie nastąpi uregulowanie należności za dany miesiąc, kursant zostaje wyłączony z zajęć.
Płatności można dokonywać na konto podane przez Organizatora lub gotówką w biurze Organizatora na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
Opłatę za dany miesiąc kursu uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem września, kiedy opłatę należy uiścić do 15 IX)
na konto:
ING Bank Śląski nr 27 1050 1070 1000 0092 3047 3648
tytuł wpłaty: opłata za kurs maturalny.

PROFESJA Anna Nogawczyk
ul. Rychlińskiego 30/7
43-300 Bielsko-Biała


Cena zależy od ilości osób w grupie w danym miesiącu i może ulec zmianie w przypadku w kolejnym miesiącu, gdy jakiś kursant zrezygnuje z kursu (zmiany nie są duże, ale są!).

Ilość osób w grupie    Cena za 45 min. zajęć

3-4 osób                    22 zł
5-6 osób                    20 zł
7-8 osób                    18 zł
9-10 osób                  16 zł


Przy wyborze dwóch lub więcej kursów obowiązuje całoroczny rabat, w którym cena każdej godziny lekcyjnej wynosi tylko 16 zł.
Ponadto dla kursantów, dzięki którym minimum dwie nowe osoby zapiszą się na kurs, oferujemy jednorazowy rabat w wysokości 60 zł przyznawany w ostatnim miesiącu trwania kursu w danym roku szkolnym.
Promocje te nie wykluczają się i można skorzystać z obu jednocześnie.
W przypadku dopisania się do grupy, czyli rozpoczęcia Kursu nie od pierwszych zajęć, Opiekun wnosi opłatę za Kurs, pomniejszoną o koszt poprzednich zajęć.

 Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest zaakceptowanie przez Opiekuna niniejszego Regulaminu.