O kursie Program kursu Materiały Arkusze maturalne z chemii Ciekawe linki z chemii Wyniki matur z chemii Chcę się zapisać

Podczas kursu chemii w zakresie rozszerzonym przewidziano 32 spotkania o tematyce dostosowanej do wymagań egzaminacyjnych:

1. Budowa atomu, promieniotwórczość, konfiguracja elektronowa

2. Hybrydyzacja, wiązania chemiczne

3. Systematyka związków nieorganicznych

4. Pierwiastki bloku s

5. Pierwiastki bloku p

6. Charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom i mangan)

7. Charakterystyka pierwiastków bloku d (żelazo i miedź)

8. Mol, masa molowa, objętość molowa, prawo Avogadra, równanie Clapeyrona

9. Prawa chemiczne (prawo Prousta, prawo Gay-Lussaca, prawo zachowania masy)

10. Obliczenia stechiometryczne i niestechiometryczne

11. Wydajność reakcji, szybkość reakcji, katalizatory – kinetyka chemiczna

12. Równowaga chemiczna i reguła przekory Le Chateliera

13*. Obliczenia termochemiczne - termochemia

14. Roztwory, stężenie procentowe i molowe, przeliczanie stężeń

15. Rozpuszczalność, rozcieńczenie i zatężanie roztworów

16. Reakcje jonowe i dysocjacja elektrolityczna

17. Stopień i stała dysocjacji (prawo rozcieńczeń Ostwalda)

18. Odczyn (pH) i twardość wody

19. Hydroliza i amfoteryczność

20. Stopień utlenienia i bilansowanie równań reakcji redoks

21*. Ogniwa i szereg napięciowy metali, zastosowanie ogniw w praktyce

22*. Elektroliza i prawo Faradaya - eletrochemia

23. Węglowodory nasycone

24. Węglowodory nienasycone

25. Węglowodory aromatyczne

26. Alkohole, fenole, aldehydy, ketony

27. Kwasy karboksylowe, estry, mydła, tłuszcze

28. Chlorki kwasowe, hydroksykwasy, bezwodniki kwasowe

29. Aminy, amidy kwasowe,

30. Aminokwasy i białka

31. Cukry

32. Izomeria optyczna i diastereoizomeria

 

* Treści nadobowiązkowe ale nadal omawiane na kursie dla zachowania ciągłości edukacyjnej. Po każdym zakończonym rozdziale jest sprawdzian wiedzy i umiejętności, a na następnych zajęciach analiza błędów i przedstawienie prawidłowych odpowiedzi i rozwiązań zadań maturalnych. Dodatkowo są przeprowadzane i oceniane dwie lub trzy matury próbne GRATIS!!! Program autorstwa Anny Nogawczyk. Wszelkie kopiowanie i / lub publikowanie programu kursu jest zabronione, gdyż narusza prawa autorskie.