O kursie Program kursu Materiały Arkusze maturalne z biologii Ciekawe linki z biologii Wyniki matur z biologii

Rozkład materiału przeznaczonego do realizacji na kursie przygotowującym do matury z biologii

⦁ Budowa chemiczna organizmów

⦁ związki nieorganiczne: woda i sole mineralne,

⦁ związki organiczne: cukry, tłuszcze, białka i kwasy nukleinowe.

⦁ Budowa i funkcjonowanie komórki.

⦁ Budowa i funkcje składników komórki,

⦁ podziały komórkowe – mitoza i mejoza.

⦁ Przegląd różnorodności organizmów.

⦁ Charakterystyka wirusów jako tworów przyrodniczych,

⦁ bakterie: budowa i funkcje organizmów prokariotycznych,

⦁ czynności życiowe i przegląd protista, ⦁ tkanki roślinne,

⦁ mszaki jako rośliny z przewagą gametofitu,

⦁ paprotniki jako rośliny z przewagą sporofitu,

⦁ organy i cykle rozwojowe roślin nasiennych,

⦁ charakterystyka grzybów jako organizmów beztkankowych,

⦁ tkanki zwierzęce, ⦁ embriologia i główne linie rozwojowe zwierząt,

⦁ budowa zewnętrzna i wewnętrzna, czynnosci życiowe i przegląd systematyczny bezkręgowców: gąbek, parzydełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic, stawonogów, mięczaków i szkarłupni,

⦁ budowa ciała, funkcje życiowe i przegląd systematyczny kręgowców – ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.

⦁ Charakterystyka procesów metabolicznych.

⦁ Przebieg fotosyntezy i chemosyntezy,

⦁ oddychanie tlenowe i beztlenowe,

⦁ przemiany tłuszczów – β oksydacja,

⦁ przemiany aminokwasów – cykl mocznikowy.

⦁ Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.

⦁ Budowa i funkcje oraz ewolucja układu ruchu,

⦁ Budowa i funkcje układu oddechowego,

⦁ Budowa i funkcje układu krążenia,

⦁ Budowa i funkcje układu wydalniczego,

⦁ Budowa i funkcje układu nerwowego,

⦁ Budowa i funkcje układu hormonalnego,

⦁ Budowa i funkcje układu rozrodczego.

⦁ Podstawy genetyki.

⦁ Ekspresja informacji genetycznej – replikacja, transkrypcja i translacja,

⦁ kontrola ekspresji genów u Procaryota i Eucaryota,

⦁ prawa Mendla,

⦁ teoria Morgana,

⦁ rozwiązywanie krzyżówek genetycznych,

⦁ zmienność organizmów,

⦁ wybrane choroby genetyczne,

⦁ podstawy inżynierii genetycznej,

⦁ Podstawy ewolucji organizmów.

⦁ Rozwój myśli ewolucyjnej, teorie Lamarca i Darwina,

⦁ teoria doboru naturalnego,

⦁ dowody na ewolucję,

⦁ genetyka populacyjna,

⦁ proces specjacji organizmów,

⦁ teorie biogenezy,

⦁ etapy ewolucji organizmów.

⦁ Ekologia i ochrona środowiska.

⦁ Tolerancja ekologiczna,

⦁ podstawowe cechy populacji biologicznej: liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie, struktura wiekowa i płciowa,

⦁ zależności antagonistyczne i nieantagonistyczne między organizmami w biocenozie,

⦁ poziomy troficzne w ekosystemie, obieg materii i przepływ energii przez ekosystem,

⦁ sukcesja ekologiczna i jej mechanizm,

⦁ zanieczyszczenie i ochrona wody, gleby i powietrza,

⦁ motywy, metody i formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie.

Autor - Wanda Łozińska - wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.